چرا MBA  بخوانیم؟

چرا MBA بخوانیم؟

دلیل اول: کسب توانایی خلق فرصت های جدید شغلی

اگر علاقمند به تغییر شغل خود هستید، MBA می تواند به عنوان ابزاری مفید در این راه به شما کمک کند. حتی اگر هم اکنون علاقه ای به تغییر شغل خود ندارید، هنوز این احتمال وجود دارد که با ورود به دوره MBA و با تغییر نگرشی که در شما رخ می دهد علاقه مند شوید شغل خود را تغییر دهید و فرصت های جدیدی در زندگی خود خلق کنید.

دلیل دوم:  ایجاد روحیه کارآفرینی و ریسک پذیری

دوره MBA شما را برای ایجاد و هدایت کسب و کاری موفق یاری می کند.

دلیل سوم:  پیشرفت شغلی

به شما کمک می کند تا پله های پیشرفت در شغل فعلی را سریع تر طی کنید و درآمدی بیشتر کسب کنید. مهم تر از این ها، از جایگاه اجتماعی بالاتر و احترام بیشتر برخوردار خواهید شد. طبـق پژوهشـی کـه اخیـراً انجـام شـده اسـت، افـرادی کـه دوره MBA را می گذرانند و مهـارت هایی را کـه یـاد گرفته اند، در عمـل بـه کار مـی برند، بـه سـمت هـای مدیریتـی منصـوب مـی شـوند. همچنیـن، دانـش آموختگان MBA معمـولاً بـرای هدایـت و رهبری شـرکت هایـی کـه در حال راه اندازی هسـتند، انتخاب مـی شـوند.

دلیل چهارم: بهبود موقعیت مالی

دانشـجویان MBA پس از کسب گواهی ایــن دوره، مزیت های شــغلی متعـددی بـا حقـوق هـای بـالا بـه دسـت مـی آورنـد. طبـق پژوهشـی در کشـور امریــکا، دانــش آموختــگان MBA در ســال۲۰۰۴، بــه طــور میانگیــن، بیــش از دو فرصـت شـغلی بـا درآمدهـای افـزون بـر ۱۴۶۰۰۰دلار در سـال داشـته انـد.

دلیل پنجم: امنیت شغلی با MBA

MBA افــراد را از حالــت کارمنــدان حقوق بگیر (Employee) به سمت کارآفرین (Entrepreneur) هدایت می کند. در واقع به جای اینکه ما در پی سازمان باشیم یا وابسته به آن باشــیم، سازمان در پی ما و وابسته به ما خواهد بود.

یکــی از مزیــت هــای شــگفت آور گذرانــدن دوره MBA ایــن اســت کــه شــما مــی توانیـد افـراد بسـیاری را در ایـن دوره ملاقـات کنیـد، بـا آنـان ارتبـاط برقـرار کنیـد و شــبکه ارتباطــی خــود را گســترده تــر ســازید.

دوره های MBA  چه دستاوردهایی برای شما به همراه دارد؟

الف) ایجاد ارتباط با دیگران و و مشارکت در شبکه سازی

برقـراری ارتبـاط هـای اجتماعـی، در طـول دوره MBA، بـرای ایجـاد شـبکه هـای ارتباطــی در زمینــه کســب و کار بســیار مفیــد خواهــد بــود. در بلندمــدت، مــی توانیـد از ایـن روابـط بـرای افزایـش موفقیـت کسـب و کار خـود در بـازار بهـره منــد شــوید. شــاید کســب مــدرک MBA باعــث شــود کــه حقوقتــان افزایــش یابـد، در شـغل خـود ارتقـا یابیـد یـا حتـی موقعیـت شـغلی مناسـب تـر و بهتـری پیــدا کنیــد؛ اما علاوه بــر همــه اینها، یکــی از مزیــت هــای شــگفت آور گذراندن دوره MBA ایـن اسـت کـه شـما مـی توانیـد افـراد بسـیاری را در ایـن دوره ملاقــات کنیــد، بــا آنــان ارتبــاط برقــرار کنیــد و شــبکه ارتباطــی خــود را گسـترده تـر سـازید. بر اسـاس گـزارش نشـریه فوربـس، در بررسـی ویژگی های صـد مدیـر برتـر قـرن بیسـتم، ایجـاد ارتبـاط هـای گسـترده و توانایـی حفـظ و گسـترش شـبکه ارتباطـی، یکـی از ویژگـی هـای اولیـه همـه ایـن مدیـران بـوده اسـت. با شـبکه سـازی و برقـراری ارتبـاط هـای مؤثـر در دوره MBA مـی توانیـد:

۱. بر تعداد مشتریان خود بیفزایید.

۲. با شرکای آینده ملاقات کنید.

۳. جهانی شدن را آغاز کنید.

۴. ارتباطات بلندمدت ایجاد کنید.

ب) ایجاد مهارت رهبری

دانشجویان دوره MBA علاوه بر فراگرفتن مهارت های مدیریتی، مانند تفکـر مؤثـر و مذاکـره و غیـره، اصـول و مهـارت هـای کاربـردی رهبـری را نیـز مـی آموزنـد. بـه عبـارت دیگـر، MBA کمـک مـی کنـد تـا شـما بـا اسـتفاده از ابزارهــای مناسب، از عهده رهبری یک گروه یا ســازمان برآییــد. ایــن را بسـیار شـنیده ایـم کـه توانایـی هـای رهبـری، ذاتـی اسـت و از همـان کودکـی در درون برخـی افـراد وجـود دارد؛ ولـی همـه مهـارت هـا و توانایـی هـای رهبـری در ایـن امـور خلاصـه نمـی شـوند. در طـول دوره MBA بـه تدریـج افـراد مـی آموزنـد تـا آرامـش خـود را در وضعیـت متشـنج حفـظ کننـد؛ یـاد مـی گیرنـد کـه نظـری تحلیلـی ارائه کننـد؛ چشـمی بینـا بـرای دیـدن جزئیـات و اسـتراتژی هـای موفـق پیـدا کننـد؛ بـا تفکـر سیسـتمی، مجموعـه ای از عوامـل را هـم زمـان و در ارتبـاط تنگاتنگ بـا یکدیگـر در نظـر آورنـد؛ آینـده نگـر باشـند؛ انگیـزه آفرینی کننــد و هدف های افراد را جلوی چشــم آنان بــه تصویر کشــند.
همـه ایـن مهـارت و توانایـی هایـی کلیـدی، شـاخصه هـای یـک رهبـر اسـت.
اگر بخواهم در چند جمله بیان کنم، رهبر خوب باید بتواند:

1-ارتباطاتی پایدار و مؤثر برقرار کند.

2-منعطف باشد.

3-مسائل را تا حد امکان حل کند.

4-یکپارچگی سازمان را بیشتر کند.

5-بر نتایج تمرکز کند.

6-دارای تفکر سیستمی و کل نگر به مسائل باشد.

7- کارها را تفویض کند.

ج) تغییر نگرش

به جرئت مــی تــوان گفت از اصلی ترین دلایـل شــرکت در دوره MBA و شـاید مهم ترین مزیـت ایـن دوره، تغییـر نگـرش و ایجـاد بینـش در افراد اسـت. چنـد سـال پیـش مقاله ای توسـط یکـی از اسـاتید دانشـگاه هـاروارد منتشر شده بـود بـا ایـن مضمـون کـه MBA بـه مـا چـه چیـزی مـی آمـوزد؟ پاسـخ ایـن بـود:
« باعـث تغییـر نگـرش مـا مـی شـود و ایـن، مهـم تریـن اثـر MBA اسـت. اگـر بخواهیم دســتاوردهای MBA را بــه صــد قســمت تقســیم کنیــم، مطمئناً بیــش از ۹۰ درصد آن را تغییـر نگـرش شـکل مـی دهـد». تعجـب نکنیـد! تأکیـد بـر مزیـت «تغییر نگرش» بـه معنی این نیست که دلایل اول تـا یازدهـم ورود بـه MBA کم اهمیت انـد؛ بلکـه نشـان دهنـده این اسـت که بسـیاری از دلایل قبلی، بـا تغییـر نگـرش ارتباط مستقیمی دارد.

طبـق پژوهشـی در کشـور امریـکا، دانـش آموختـگان MBA در سـال ۲۰۰۴، بـه طـور میانگیـن، بیـش از دو فرصـت شـغلی بـا درآمدهـای افـزون بـر ۱۴۶۰۰۰دلار در سـال داشـته انـد.

مخاطبین دوره مدیریت کسب و کار (MBA ) را چه افرادی تشکیل می دهند؟

مخاطبین دوره مدیریت کسب و کار (MBA) شامل مدیران ارشد شرکت ها – مدیران میانی – صاحبان کسب و کارها – کارآفرینان می باشند و همینطور کسانی که علاقمند به راه اندازی کسب و کار هستند.

گرچـه فراگیـری MBA هزینـه زیـادی دارد، ولـی اگـر بـر دسـتاوردهای نهفتـه ایـن دوره تمرکـز کنیـد، خواهیـد دیـد کـه ایـن هزینـه در برابـر آن دسـتاوردهای نگرشـی، مهارتـی و مالـی بسـیار ناچیـز اسـت.

اعضای هیئت علمی و اساتید برجسته دوره تخصصی MBA اصفهان:

در موسسه جهان شما از اساتید در تراز جهانی (سابقه کار جهانی) و رهبران صنعت در کشور بهره مند خواهید شد و ما از موثرترین روش های آموزشی برای بالا بردن بهترین بهره گیری از کلاس استفاده خواهیم کرد. شما در کلاس ها با روش های مورد کاوی، سمینار های گروهی کوچک، شبیه سازی، پروتو تاپینگ، سناریوی بازی نقش و درس های پروژه محور مطالب درسی را فرا می گیرید.

ساختار و برنامه های دوره
امروزه دوره های MBA از مهم ترین دوره های آموزشی مدیریتی به  به شمار می آیند. با توجه به تحولات دنیای کسب و کار و ابهامات موجود در آن، دوره های MBA، دانش و مهارتهای لازم برای رو به رویی با این چالشها را در اختیار مدیران قرار می دهد، از این رو موسسه جهان، میتواند در جهت توسعه کشور و استان نقش ارزنده ای را ایجاد کند و اقدام به برگزاری دوره تخصصی MBA یکساله نموده است.

ساعات برگزاری: بعد از ظهر ها، ساعات غیر اداری

 

 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید