دکتر مهرداد باغبانی

دکتر مهرداد باغبانی

بسمه تعالي
 مهرداد باغباني
:اطلاعات تحصيلی
دانشجوي دکتري مهندسي صنايع مهندسي صنايع آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
به انضمام امتحان جامع
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي توليد صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 کارشناسي مهندسي صنايع توليد صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
 

:سوابق تدريس 
مدرس حق التدريس گروه تحصيلات تکميلي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 13 تا کنون
مدرس حق التدريس گروه تحصيلات تکميلي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 13 تا کنون
3 مدرس حق التدريس گروه تصيلات تکميلي مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 19 تا کنون
مدرس حق التدريس گروه تحصيلات تکميلي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد 19 تا کنون
اجرايي
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعت فولاد

 مدرس حق التدريس دانشکده مهندسي صنايع و مديريت
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعت فولاد؛ 

 کارگاه آموزشي اصول مقاله نويسي و روش تحقيق

کارگاه آموزشي اصول مقاله نويسي و روش تحقيق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 

کارگاه آموزشي اصول مقاله نويسي و روش تحقيق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد 

مشاوردر امور انتخاب رشته رشته هاي مديريت و مهندسي جهاد دانشگاهي اصفهان صنايع
10- دستيار آموزشي درس کنترل موجودي 6 آزاد اسلامی واحد نجف آباد 16دکترسيد مجتبي سجادي
 دستيار آموزش درس کنترل موجودي 2 آزاد اسلامی واحد نجف آباد  دکترسيد مجتبي سجادي

2 دستيار آموزشي درس اصول تصميم گيري دکتر مجيد نيلي آزاد اسلامی واحد نجف آباد 10
63 کنترل کيفيت جامع بنیاد آموزشی مجازی ایرانیان 13
69 اصول مديريت بنیاد آموزشی مجازی ایرانیان 13
65 اصول کنترل پروژه بنیاد آموزشی مجازی ایرانیان 13
مديريت توليد و عمليات بنیاد آموزشی مجازی ایرانیان 12
5 شرکت پولاد تراش سپاهان 19 S 61
63 مديريت استراتژيک بنیاد آموزشی مجازی ایرانیان 19
شرکت اصفهان آلومین ) تک نور( 19
انجمن علمی – پژوهشی مدیریت صنعتی 19
الزامات ؛ مستند سازي و مميزي داخلي سيستم مديريت
ISO کيفيت مبتني بر استاندارد 9001:2008
29 ) ساعت آموزشي(
66
شرکت تدبیر گسترش فرآیند انرژی 19
شرکت سمیران 19
شرکت اسپادان به سیم 19
شرکت سیم و کابل اصفهان 19
شرکت پولاد تراش اسپادانا 19
انجمن علمی پژوهشی مهندسی صنایع 19
شرکت مهرآب پویش ایرانیان 19
شرکت نقش ترسیم میلاد 19
شرکت سیما کابل رسانا 19
شرکت اصفهان آلومین ) تک نور ( 19
شرکت فنی – مهندسی ناظران 19 IWA 61 دوره آموزشي آشنايي با استاندارد 2
شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار )تدسا19
20 کار آفريني دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان 19
شرکت فنی – مهندسی ناظران 19
ISO دوره آموزشي 10015
صنایع بنی هاشم
شرکت سیما کابل رسانا ) اراک  BQC موسسه
شرکت شبکه سازان صنعت وطن نیرو 
شرکت دلوار ماشین 19
اصول مديريت
شرکت پولاد تراش سپاهان 19
23 کنترل کيفيت براي همه؟ شرکت سیم و کابل اصفهان 19
انجمن علمی – پژوهشی مدیریت صنعتی 91 MINITAB در SPC,MSA 29
25 اصول مقاله نويسي انجمن علمی – پژوهشی مدیریت صنعتی 19
21 اصول مديريت پروژه انجمن علمی – پژوهشی مدیریت صنعتی 19
23 نظام مديريت رضايت مشتريان مبتني بر استاندارد صنایع زرهی بنی هاشم 19
:سوابق پژوهشي
دکتر آرش شاهين دانشيار گروه
مديريت و مدير گروه پژوهشي
مديريت کيفيت دانشگاه اصفهان
خرداد 12 ISO/TS مبتني بر استاندارد : 16949 EFQM طراحي الگوي
2009 و تحقيق و کاربرد آن در شرکت منتخب گروه صنعتي ايرانخودرو مهندس افتخاري مدير وقت حوزه
مطالعات معاونت حمل و نقل و کنترل ترافيک شهرداري اصفهان
طراحي فرم هاي مربوطه در طراحي الگوي پروژه هاي طرح جامع حمل و نقل و کنترل ترافيک شهر اصفهان
مهندس کريمي مدير کنوني حوزه مطالعات معاونت حمل و نقل و کنترل ترافيک شهرداري اصفهان
طراحي فرم هاي مربوطه به آمارگيري و همکار در طرح الگوي پروژه آذر 16
و ساماندهي حجم معابر حاشيه زاينده رود3دکتر شکرچي زاده ) مدير گروه  تحصيلات تکميلي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد (9 طراحي مدل بهينه تصميم گيري در پروژه هاي شهرداري 
:سوابق آموزشي 
رديف نام دوره موسسه گواهي دهنده
ايتاليا IMQ موسسه ISO 6 سر مميزي سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد 9001:2008
ايتاليا IMQ موسسه IMS 2 تشريح الزامات و مستند سازي 2015
آلمان TUV آکادمي ISO 3 مميزي داخلي 9001:2008
آلمان TUV آکادمي ISO TS 3 مميزي داخلي 16949:2002
آکادمي آموزشي شرکت سماINQA( 9 جايزه ملي کيفيت ايران
انجمن مهندسي صنايع ايران EFQM( 5 مدل اروپايي کيفيت
موسسه آموزشي آريانا تهران Primaver (p6) 1
شرکت مگا موتور MFQM 3 مدل کيفيت شرکت مگا موتور
انيسنيتو ايز ايران MINITAB وکاربردآن SPC ، MSA 6
آمريکا BRS 1 کاليبراسيون عمومي آکادمي
آمريکا BRS 60 مديريت فروش و بازاريابي آکادمي
يونان bqc آکادمي IWA 66 دوره آموزشي 2
يونان bqc آکادمي ISO 62 دوره آموزشي 10015
:مقالات چاپ شده
ISC
International Journal of
Management and Humanity
Sciences
Survey of the effect of using Electronic Supplier
Relationship Management (E-SRM) in Supply
Chain Management (Case Study: spinning and
weaving company of BEHRIS, Isfahan
6
vol.2,
No. 3(s),
pp. 692-
699
ISI European Online Journal of
Natural and Social Sciences
ISSN 1805-3602
vol.2, No. 3(s), pp. 692-699
The problem of scheduling surgery room with
approach of maximizing preferences of hospital
management and surgeons: A case study in
Saadi Hospital of Isfahan
ISI Reef Resources Assessment
and Management Technical
Paper / ISSN: 1607-7393
Evaluating the level and impact of using TPLS in
supply chain Management

اولين کنفرانس مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 
 کاربرد فناوري اطلاعات در ارتقاي امنيت زنجيره تامين
طراحي مدلي براي شبکه هاب به منظور بيشينه سازي کردن قابليت اطمينان با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی اولين کنفرانس مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 16
طراحي مدل مکان يابي هاب با تخصيص چند گانه قابليت اطمینان اولين کنفرانس مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 9
در مديريت زنجيره تامين اولين کنفرانس بين المللي دانشگاه قم  TPL 5 بررسي ميزان و اثر استفاده از
چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي درمديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي 
بررسي تاثير شاخص هاي محيط داخلي و خارجي در موفقيت
راهکارهاي خدمات بانکداري نوين در ايران
پنجمين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي پاريس 
نقشه هاي استراتژيک فازي در اندازه گيري کسب و کار
دومين کنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات
بررسي تاثير مديريت خود آگاهي بر اجراي استراتژي کسب و کار
اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت دانشگاه 15
بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و خلاقيت و بهره وري درسازمان1
کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مديريت دانشگاه علامه رفيعي
 در توسعه مهندسي TPM رویکرد شش سيگما در اثربخشي با 
2061 Scholars Journal of Economics,
Business and Management
2016; 3(1):53-57-p-ISSN 2348-8875
e-ISSN 2348-5302
Electronic customer relationship management
and brand personality on customer satisfaction
نخستين کنفرانس بينالمللي پارادايمهاي نوين مديريت
هوش تجاري و سازماني -دانشگاه شهيد بهشتي
 بررسي هوش هيجاني و هوش هيجاني بر عملکرد سازماني
نخستين کنفرانس بينالمللي پارادايمهاي نوين مديريت
هوش تجاري و سازماني دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي نقش برنامه ريزي منابع سازماني بر بهبود فرآيند کسب و کار

 ارائه يک سيستم خبره پزشکي براي تشخيص بيماري ديابت کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت دانشگاه تهران
چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي شاخص هاي اثرگذار بر ارزش ويژه برند
چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مديريت و حسابداري دانشگاهشهيد بهشتي
بررسي تأثير شبکه هاي اجتماعي بر بازاريابي
International Journal of Research
approaches in Humanities and Management
Surveying logistic management in supply
continuum
بررسي رابطه يادگيري سازماني و تحول و نوآوري در دانشگاه سومين همايش ملي تربيت معلم دانشگاه شيراز 
فرهنگيان به عنوان يک سازمان يادگيرنده 
سومين کنفرانس بين المللي مديريت،حسابداري
و اقتصاد دانش بنيان با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي
بررسي پياده سازي هوش تجاري و الگوي استراتژي رقابتي باميزان رضايتمندي مشتريان در يکي از بانک هاي شهر اصفهان
سومين کنفرانس بين المللي مديريت،حسابداري و اقتصاد دانش بنيان با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي
تحليل تاثير استراتژي بازاريابي سبز بر کارايي سازمان و شکل گيري شهر سبز

 دومين کنفرانس بين المللي انسجام مديريت واقتصاد در توسعه
بررسي تاثير توانايي مديريت ارشد سازمان بر شناسايي نيازهاي ذينفعان
سومين همايش بين المللي دستاوردهاي نوسن تير 6311در علوم مديريت و اقتصاد
نقش رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني در ايجادنوآوري سازماني
23 نقشه هاي استراتژيک فازي در اندازه گيري کسب و کار پنجمين کنفرانس علوم و مديريت پاريس 2061
International journal of research
approaches in humanities and
management
مقايسه مديريت زنجيره تامين و مديريت لجستيک و تاثيرات
آنها بر چابکي و بهره وري سازمان
:مقالات / کتب در حال چاپ
تأثير کيفيت زندگي کاري بر اخلاق حرفه اي با ميانجيگري انگيزش شغلي
کارکنان دانشگاه سمنان

:سوابق اجرايي- پروژه اي
يونان 12 تا کنون BQC 6 سر مميز رسمي سيستم هاي مديريت کيفيت شرکت
انگلستان 11 تا کنون LMS 2 سر مميز رسمي سيستم هاي مديريت کيفيت شرکت
در شرکت سرمايه 13 ISO 31000 ،ISO 10004 ،ISO 10002 ،ISO کارشناس استقرار سيستم هاي 9001
گذاري صبا ميهن
9 کارشناس استقرار مديريت استراتژيک در شرکت صبا ميهن 13
5 کارشناس استقرار مديريت استراتژيک در شرکت نيشکر دهخدا اهواز 11
2017 شرکت ناظران يکتا 13 :IMS 1 مدير پروژه به روز رساني سيستم
در صنايع بني هاشم 15 ISO 3 مدير پروژه استقرار سيستم مديريت شکايت مشتريان مبتني بر استاندارد 10002
در صنايع بني 15 ISO مدير پروژه استقرار سيستم مديريت رضايتمندي مشتريان مبتني بر استاندارد 10004هاشم
در صنايع بني هاشم 15 ISO 10015 : 1 کارشناس استقرار سيستم مديريت اموزشي مبتني بر استاندارد 1999
در صنايع بني هاشم 15 ISO 60 کارشناس استقرار سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندار 9001:2015
در شرکت سيما کابل رسانا 15 ISO کارشناس استقرار سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندار 9001:2015اراك
در شرکت سيما کابل 15 ISO کارشناس استقرار سيستم مديريت شکايت مشتريان مبتني بر استاندارد 10002رسانا اراك
در شرکت سيما 15 ISO کارشناس استقرار سيستم مديريت رضايتمندي مشتريان مبتني بر استاندارد 10004کابل رسانا اراك
در شرکت اصفهان15 ISO کارشناس استقرار سيستم مديريت شکايت مشتريان مبتني بر استاندارد 1000آلومين ) تک نور
در شرکت 15 ISO کارشناس استقرار سيستم مديريت رضايتمندي مشتريان مبتني بر استاندارد 10004اصفهان آلومين ) تک نور(65
در شرکت شرکت 11 ISO کارشناس استقرار سيستم مديريت شکايت مشتريان مبتني بر استاندارد 10002خدمات بیمه ای پیشگامان دانا
در شرکت 11 ISO کارشناس استقرار سيستم مديريت رضايتمندي مشتريان مبتني بر استاندارد 10004
شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان دانا
در شرکت 19 ISO کارشناس استقرار نظام مديريت يکپارچه فرآيندها و سيستم مديريت کيفيت 9001:2008توليدي تاکو
15- کارشناس استقرار نظام مديريت يکپارچه و نظام مديريت ايمني و بهداشت شغلي و نظام آموزشي مبتني بر 19
در شرکت فني – راهسازي جاسک ISO مدل 10015
15- در شرکت شبکه سازان صنعت 19 ISO کارشناس استقرار سيستم مديريت کيفيت مبتني بر مدل 9001:2015وطن نيرو
در 19 ISO کارشناس استقرار نظام مديريت فرآيندها و سيستم مديريت کيفيت مبتني بر مدل 9001:2008شرکت سميران
در شرکت مهرآب پويش 19 iso 22 کارشناس استقرار سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد 9001:2008
23 کارشناس استقرار نظام مديريت يکپارچه و نظام مديريت ايمني و بهداشت شغلي در شرکت اسپادان به سيم 19
15 ISO کارشناس استقرار و به سازي نظام فرآيندهاي سازماني و نظام مديريت آموزشي مبتني بر مدل 10015شرکت اصفهان آلومين ) تک نور (
در شرکت 19 IMS کارشناس استقرار نظام مديريت فرآيندها و سيستم مديريت يکپارچه مبتني بر مدلماشين تاجي سازان سپاهان
19 ISO و سيستم مديريت کيفيت 9001:2008 HSE کارشناس استقرار نظام مديريت ايمني و بهداشت شغليدر شرکت جبال پارس
23 مدير واحد کارشناسي دپارتمان استاندارد شرکت توسعه دهندگان سيستم ابتکار) ايزو مستر ( 19
19-13 ISO 10015 , ISO 9001 , ISO14001, 0HSAS 18001, ISO کارشناس استقرار سيستم هاي و
1006 در شرکت مهندسي ناظران , ISO17020
19- 30 مدير راهبردي شرکت لوله گستر نقش جهان 13
12- 36 مدير تضمين کيفيت و مدير برنامه ريزي توليد شرکت دلوار ماشين ) تامين کننده شرکت ايران خودرو( 10
19- 32 مدير تضمين کيفيت و مدير برنامه ريزي توليد شرکت پولاد تراش سپاهان) تامين کننده شرکت مگا موتور ( 16
33 مدير تضمين کيفيت شرکت سيم و کابل اصفهان 16 تا به اکنون
در شرکت مهندسين مشاور آساره نقش جهان 16 ISO 39 کارشناس استقرار سيستم مديريت کيفيت 9001:2008
35 مدير پروژه آماربرداري سنجش اتوبوسهاي تندرو اصفهان اسفند 16
مدير پروژه آماربرداري طرح جامع کلان شهري استان اصفهان) معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري آذر 16اصفهان
مدير پروژه آماربرداري طرح جامع کلان شهري استان اصفهان) معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري فروردين 16اصفهان(
36 مدير بهره وري و تضمين کيفيت شرکت اصفهان شکلات)کامور( 61
61- 31 مدير آموزش شرکت مهندسين مشاورسامان مديريت آپادانا)سما( 63
در شرکت توليدي تحقيقاتي مبارز اصفهان 66 IMS 40 کارشناس استقرار سيستم مديريتي يکپارچه
در شرکت نگين طلائي پرديس 63 IMS کارشناس استقرار سيستم مديريتي يکپارچه
در شرکت خانه ايده آل ايرانيان 63 ISO کارشناس استقرار سيستم مديريت کيفيت 9001:2008
مدير پروژه آمارگيري ساماندهي ترافيک حاشيه زاينده رود زير نظر معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان وشرکت مهندسي نيک انديش
مدير پروژه ساماندهي ترافيک معابر شهري اصفهان زير نظر معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان و دي ماه 66شرکت مهندسي نيک انديش
:سوابق اجرايي دانشگاهي 
10- 6 دبير انجمن علمي – پژوهشي مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 16
2 دبير هيئت موسس انجمن علمي – پژوهشي مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 10
عضو کميته اجرائي اولين سمينار تخصصي مهندسي فاکتورهاي انساني )ارگونومي( دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 6165-66
مدير آموزش و دبير کميته اجرائي انجمن علمي-پژوهشي مهندسي صنايع دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد:عضويت ها
:عضویت ها
6 عضويت هيئت موسس انجمن مديريت منابع انساني استان اصفهان 16

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید