دکتر مهدی نصر اصفهانی

دکتر مهدی نصر اصفهانی

دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه اصفهان 
کارشناسی ارشد مدیرت منابع انسانی دانشگاه تهران 
دارای مدرک زبان انگلیسی (MCHE(MSRT 
دارای گواهینامه مدرسی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان معاون اداری و مالی / دانشگاه فیض االسالم
مدیر آموزش تعالی سازمانی / گروه انتخاب )اسنوا(
معاون آموزش و تعالی سرمایه انسانی / بنیاد آالء
معاون آموزشی دانشگاه / دانشگاه المهدی
مدیر روابط عمومی / دانشگاه فیض االسالم
مولف کتاب رفتار سازمانی مثبت
مولف کتاب رهبری خدمتگزار، سبک نوین مدیریت سازمان
مدرس سازمان و نهاد ها / سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بانک ها و دانشگاه و...
 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید