دکتر مرتضی علی بک

دکتر مرتضی علی بک

دکترای روانشناسی
عضو انجمن PPT ( انجمن روانشناسی مثبت آمریکا)
از سال 69 راه اندازی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان و ادامه همکاری تا کنون
از سال 76 همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ادامه همکاری تا کنون
از سال 80 همکاری با مرکز مشاوره شرکت فولاد مبارکه و ادامه همکاری تا کنون
از سال 84 همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه هنر اصفهان و ادامه همکاری تا کنون
از سال 84 همکاری با مرکز مشاوره شرکت نفت و ادامه همکاری تا کنون
 
فعالیت های حرفه ایی:
تحصیلی( یادگیری شناختی، تقویت انگیزش، مدیریت زمان)
شخصیتی( هویت یابی، مهارت های زندگی، سبک زندگی)
رواندرمانی مثبت فردی – گروهی
 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید