موسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار

ویژه مدیران شهرک های صنعتی

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار