موسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین

سمینار رایگان

سمینار رایگان

سمینار رایگان
چشم انداز مستر کلاس

چشم انداز مستر کلاس

مشکلات و مسائل پیچیده قوانین کار و قوانین بیمه در کسب و کارها که برای کارگر و کارفرما به وجود می‌آید عمدتا ناشی از ناآگاهی می‌باشد.

چه قراردادی بنویسم و پرداخت‌ها به چه صورت باشد؟

پپیشگیری از حوادث ناشی از کار، بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های مکمل و تنظیم فرم‌های سازمانی بر اساس قانون کار

این ها مباحثی هستند که در سومین مستر کلاس کار و بیمه ۱۴۰۱ پاسخ داده خواهد شد.

مزایای حضور در مستر کلاس کار و بیمه

  • پیشگیری از حوادث ناشی از محیط کار
  • آشنایی با فرم‌های سازمانی و قرارداد کار
  • کسب آگاهی از آخرین بخشنامه‌های قانون کار ۱۴۰۱
  • کسب آگاهی از راهکارهای قانونی بیمه و تامین اجتماعی
مزایای حضور در مستر کلاس کار و بیمه