مزایای حضور در مستر کلاس کار و بیمه
مزایای حضور در مستر کلاس کار و بیمه

پیشگیری از حوادث ناشی از محیط کار آشنایی با فرم‌های سازمانی و قرارداد کار کسب آگاهی از آخرین بخشنامه‌های قانون کار ۱۴۰۱ کسب آگاهی از راهکارهای قانونی بیمه و تامین اجتماعی

چشم انداز مستر کلاس
چشم انداز مستر کلاس

مشکلات و مسائل پیچیده قوانین کار و قوانین بیمه در کسب و کارها که برای کارگر و کارفرما به وجود می‌آید عمدتا ناشی از ناآگاهی می‌باشد. چه قراردادی بنویسم و پرداخت‌ها به چه صورت باشد؟ پپیشگیری از حوادث ناشی از کار، بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های مکمل و تنظیم فرم‌های سازمانی بر اساس قانون کار این ها مباحثی هستند که در سومین مستر کلاس کار و بیمه ۱۴۰۱ پاسخ داده خواهد شد.